Ruský zahraniční historický archiv – sbírka provozních dokumentů

Název Ruský zahraniční historický archiv – sbírka provozních dokumentů Ruský zahraniční historický archiv – hlavička dopisního papíru v roce 1936
Ruský zahraniční historický archiv – hlavička dopisního papíru v roce 1936
Signatura T-RZIA
Rozsah 81 archivních krabic a 44 úředních knih
Stav katalogizace Sbírka je plně katalogizována a volně dostupná badatelům
Jazyk sbírky ruština, čeština, v menší míře též ukrajinština, angličtina, němčina (hlavně období druhé světové války) a francouzština

Ruský zahraniční historický archiv (RZHA) byl založen v roce 1923 v Praze z iniciativy představitelů ruské emigrace, kteří tehdy žili v Československu. Jeho činnost byla hrazena z prostředků Ruské pomocné akce – programu finanční podpory československé vlády určené emigraci z území bolševického Ruska a Sovětského svazu. Archiv shromažďoval knihy, časopisy, noviny, archivní dokumenty i muzejní exponáty týkající se ruského revolučního hnutí, revolučního roku 1917, občanské války v Rusku, následného vývoje Sovětského svazu a především ruské emigrace. V průběhu své existence vytvořil světově unikátní sbírku jak z hlediska rozsahu, tak především z hlediska kvality.

Kvůli finančním problémům byl Ruský zahraniční historický archiv v roce 1928 předán do vlastnictví československého ministerstva zahraničních věcí. Během druhé světové války byl včleněn do struktury Archivu ministerstva vnitra. Roku 1945 byl zrušen a jeho archivní sbírka byla na základě návrhu komunistického ministra československé vlády Zdeňka Nejedlého předána Sovětskému svazu. Jednou z částí archivu, které zůstaly v Československu, byla spisovna archivu obsahující ucelenou sbírku provozních dokumentů. Tato sbírka obsahuje dokumenty z let 1923–1946 a dělí se do několika hlavních částí.

První z nich představují dokumenty zásadního významu, které charakterizují právní ukotvení archivu v průběhu jeho existence, dále výroční zprávy, účetní uzávěrky a bohatě dochované zápisy z jednání různých komisí a rad. Rozsáhle jsou zastoupeny personálie jednotlivých pracovníků archivu, záležitosti mapující činnost jednotlivých archivních oddělení a korespondence se sítí agentů působících v roli prostředníků archivu po celém světě. Nejobsáhlejší část sbírky představuje korespondence archivu s jednotlivci, která byla na základě obsahu rozdělena do dvou částí. Obsahuje komunikaci RZHA s více než 2 000 osob žijících doslova po celém světě. Převažuje v ní sice úřední komunikace týkající se získávání dokumentů, předávání nebo prodávání konkrétních sbírek do vlastnictví archivu, umožňuje však dílčím způsobem kompletovat životopisy celé řady osobností emigrantské komunity. Rozsáhle je zastoupena také korespondence archivu s institucemi. Zajímavé poznatky lze získat studiem materiálů vztahujících se k činnosti RZHA v období druhé světové války. Kromě formulářů potvrzujících árijský původ pracovníků a množství povolení k badatelské činnosti lze rekonstruovat aktivity jednotlivých oddělení a osudy jejich pracovníků. Do samostatných částí byly vyčleněny materiály vztahující se k běžné provozní a správní činnosti archivu, dále k jeho kulturním, výstavním a publikačním aktivitám a dokumenty účetní povahy. Součást sbírky tvoří 44 úředních knih – z větší části různých přírůstkových seznamů. Důležitý je především svazek obsahující množství výstřižků z dobového tisku vztahujících se k činnosti archivu.

Kvůli rozsáhlosti inventáře uvádíme strukturu sbírky Ruského zahraničního historického archivu:

 1. Základní dokumenty RZHA
 2. Výroční zprávy RZHA, zápisy z jednání komisí
 3. Vnitřní orgány RZHA
 4. Pracovníci a spolupracovníci RZHA
 5. Agenti (zahraniční spolupracovníci) RZHA
 6. Korespondence osobní
 7. Korespondence RZHA s institucemi
 8. Úřední knihy
 9. Povolení k badatelské činnosti v RZHA
 10. RZHA v období druhé světové války (1939–1945)
 11. Provozní záležitosti
 12. Publikační a výstavní činnost RZHA
 13. Účetnictví, bankovní účty

Katalog sbírky byl vydán též knižně, součást knihy tvoří také inventární soupis sbírky provozních dokumentů RZHA uložené ve Státním archivu Ruské federace v Moskvě (fond R-7030, inventář č. 1). Bližší informace zde. Sbírka Slovanské knihovny byla utříděna, uložena a zpřístupněna díky projektu „Interní archiv Ruského zahraničního historického archivu. Zpracování, uložení, katalogizace a zpřístupnění unikátní sbírky dokumentů“ (reg. č. 409/07/0766) podpořeného Grantovou agenturou České republiky.

Zájemcům o úplné zmapování historie RZHA lze doporučit studium menších sbírek uložených v archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a v Národním archivu České republiky. Pominout nelze ani výše zmiňovanou sbírku deponovanou v Moskvě.

Soubory ke stažení

zpět na seznam sbírek